FLKAM - Anglikana Antananarivo - MG

Eklesia Episkopaly
Malagasy
Diosesy Antananarivo
Go to content

FLKAM

Rafitra > Sahan'asa sy Herivelona
FIKAMBANAN’NY LEHILAHY KRISTIANA ANGLIKANA ETO MADAGASIKARA
 
FLKAM DIOSESY ANTANANARIVO
 
 
Niorina ny taona 1942 ny Fikambanan-dehilahy teto Antananarivo.

Nantsoina hoe : “ FIKAMBANAN-DEHILAHY MPIARA-MIVAVAKA ANGLIKANA”  araka ny takelaka Jobily Vatosoa nosoniavin’ny Filoha tamin’izany ny Vénérable Bernard RAZAFIMANANTSOA sy ny sekretera Atoa Robena ANDRIAMBOAVONJY, tamin’ny alahady  adventa II ny 12 desambra  1982. Efa nisy nefa ny statut mifehy ny fikambanana talohan’izany  ny 26 Jolay 1980 nantsoina hoe “FEHIM-PIHAVANANA taona 1980”.

 
Nanamafy ny fiorenan’ny fikambanana, tamin’ny 28 Oktobra 1974 tao Katedraly Santa Laurent Ambohimanoro ireo eveka 3 mirahalahy nitantana ireo diosesy nisy dia Mgr Jean Marcel Eveka Diosesin’Antananarivo, Mgr James Seth Eveka Diosesin’I Toamasina, Mgr Gabriel Josoa Eveka Diosesin’Antsiranana ; izay nanolotra diploma fankasitrahana ho an’ny fikambanan-dehilahy  mpiara-mivavaka Fiangonana Dimy trano Paroasy Antananarivo, noho ny fandraisana anjara biriky ho fanorenana ny Trano fivavahana vaovao tao Ankirihiry (Toamasina) ho fahatsiarovana ny Mgr Robert KESTELL – CORNISH Eveka Anglikana voalohany teto Madagasikara.

 
Ny taona 1993 kosa no nitsangana ny birao Foibe Fikambanan-Dehilahy Anglikana MPiara-mivavaka nantsoina hoe FIDAMP teto anivon’ny diosesy izay notarihan’I Vénérable Elie Jean Rakotomavo izay lasa nandeha nisotro ronono ny taona 2000. Efa nanana solontena amin’ny komitin’ny synoda Diosesin’Antananarivo ny FIDAMP tao aorian’ny Synoda IX (archive Tatitra komity synoda 1997)

 
Tafatsangana soa aman-tsara ny 18 aogositra 2000 araka ny didy hitsivolana laharana 60-133 ny Fikambanan-dehilahy Kristiana Angiikana eto Madagasikara na ny FLKAM eo anivon’ny Eklesia Episkopaly Malagasy izay tarihin’ny eveka Aumonier FLKAM Nasionaly Mgr Rateloson Gilbert “ FIloham-boninahitra “ sy Atoa Rasoloarivony Naina Rivonarijaona Sekretera Jeneraly (SG) izay maty am-perinasa ny taona 2013. Araka ny rafitra misy eo anivon’ny FLKAM Nasionaly dia tafiditra ho mpikambana tanteraka anatin’izany ny Fikambanan-Dehilahy Anglikana Mpiara Mivavaka (FIDAMP) teto amin’ny diosesin’Antananarivo. Tato aoriana dia niova ho FLKAM Diosesy Antananarivo. Araka ny fifandimbiasan-toerana dia nandimby ny filoha Atoa Robena Andriamboavonjy ny taona 2009 I Atoa Michellin Ramanandraitsiory izay maty am-perinasa ny taona 2013.

 
Ny 05 Oktobra 2013 vao tena tafatsangana ara-dalana ny FLKAM Diosesy Antananarivo tao amin’ny EEM Ankadifotsy izay nanaovana ny zaikabe I FLKAM Diosesy Antananarivo notronin’ny Eveka Diosesin’Antananarivo Mgr Samoela Jaona Ranarivelo. Tamin’izay no nananganana ny fitsipika anaty mifehy ny FLKAM Diosesy Antananarivo, voafidy ho filoha hitantana izany mandritra ny telo taona (2013-2016) Atoa Benja Andriamboavonjy ary mbola voafidy ho filoha fanindroany tamin’ny Zaikabe II tany Antsirabe ny taona 2016 ny tenany sy ireo birao vaovao.

 
Isaoran’ Andriamanitra fa ho feno 5 taona amin’ity taona 2018 ity ny fijoroana ofisialy (ara-dalàna sy ara-drafitra)  ny FLKAM Diosesy Antananarivo izay eo ambany fiahian’ny Aumonier FLKAM Diosesy Antananarivo Vénérable David Helson Raharijaona.
NY BIRAO FLKAM DIOSESY ANTANANARIVO

 
-          Aumônier : Vén. RAHARIJAONA David Helson
 
-          Filoha diosesy : ANDRIAMBOAVONJY Benjamina
 
-          Filoha lefitra , ireo filoha isan-distrika :

 
o   Katedraly : RANAIVOSON Zakazo
 
o   Avaratranjoma : RANDRIAMIFIDY Mbolatiana
 
o   Ankadifotsy : RANDRIANOVONA Solofo
 
o   Anosizato : RATOVOHERY Razanantoanina
 
o   Mahitsy : RABENIRINA Mamy
 
o   Ambanidia : RAJAMARISO Jean Marcel
 
o   Antsirabe : RAKOTOARISOA René Modeste
 
o   Ambatoharanana : NOMENJANAHARY Najoro
 
o   Ambatondrazaka : RANDRIANANTENAINA Jean Jacquy Michelin
 
o   Tsiroanomandidy : RAKOTONDRAHARY Joseph Bien Aimé
 
 
-          Mpitantsoratra voalohany : RAKOTOARISON Benjamina
 
-          Mpitantsoratra mpanampy : ANDRIANJATOARIVELO Victor
 
-          Mpandraharaha ara-bola tompontoerana : RASOLOARIZAFY Bien Aimé
 
-          Mpandraharaha ara-bola mpanampy : RABEMANANTSOA Seta
 
-          Mpanamarimbola : RAZAFINDRAKOTO Raymond
 
-          Mpiandraikitra ny serasera : BITY Jean José
 
-          Mpanentana : RAZAFINDRAKOTO Liva Parfait
Evêché Anglikana
VK 57 Ter Ambohimanoro
Antananarivo 101
Madagascar
eemdanta@yahoo.com
contact@eemantananarivo.com
020 22 208 27
FLKAM Diosesy Antananarivo © 2018 - All Rights Reserved
Back to content